סיפורי האבות
משפחת האבות והזיקה לארץ-ישראל
מדריך למורה

תקציר:

חוברת זו היא מדריך למורה והיא חלק מסדרה הנקראת "אבות מלכים ובנים". זוהי סדרת ספרי לימוד חדשניים המותאמים לתכנית הלימודים במקרא תשס"ג, ברוח הגישות החדשות להוראת המקרא של משרד החינוך.

הספר "סיפורי האבות - משפחת האבות וזיקתה לארץ-ישראל" (לתלמיד ולמורה) בנוי על לימוד שיטתי וחוויתי ומותאם לכיתות הטרוגניות.

הספר כולל  פרקים מהספרים:  בראשית, דברים, משלי ותהילים.

בכל אחד מפרקי הלימוד שבספר שולבו ביאורי מילים קשות, מדרשי חז"ל ופרשנות, שירים, אמצעים אמנותיים, תמונות ומפות, הפניות למאגר חומרים והפעלות אינטראקטיביות באתר גשר.

המדריך למורה מפורט מאוד וכולל מבוא כללי על דרכי הלמידה והמיומנויות הנדרשות, הנחיות ותשובות לכל פרקי הלימוד, העשרה והסברי מושגים

תוכן העניינים:

נושאי הלימוד

פרקי הלימוד

המדריך למורה:
  א. מבוא
  ב. מרכיבי הספר לתלמיד
  ג. שיקולים מנחים בכתיבת ספר הלימוד
  ד. דרכי הוראה והערכה
      1. מיומנויות למיד
      2. דרכים והדגשים נוספים
      3. דרכי הערכה ובדיקה

  ה. פירוט לפי פרקים

  ו. נספח מושגים

  ז. נספח: ארבעה שירים